Парола

Забравена парола


Регистрирайте се!!!

   
aidemir_093.jpg


В момента 1 гост онлайн
За селото

с.Айдемир е най-голямото село в България с 7800 жители. То се намира в Североизточната част на България, селото е с обща площ 1115дка и се намира в Айдемирската низина, на около 5 км западно от областния град Силистра и 3 км. южно от река Дунав.Състои се от 3 части – кв.Деленките, Централна част и кв.Татарица.През централната част преминава републикански път Силистра-Русе. В с. Айдемир през 1940-та година, когато се освобождава Южна Добруджа (по Крайовската спогодба), от с. Алмали (Северна Добруджа) са се заселили алмалийци.Дошли са от другата страна на границата ни с Румъния.  От с. Ябълково, Хасковско са дошли гребенци. Шиковци са балканджии дошли от Котленския край. До 40-та година кв."Деленките" са били населени с македонци. Великоруските заселници от сектата на некрасовците намират убежище в Турция през 1674г. след потушаването на Булавинския бунт в Русия. Повече от три века стои квартал Татарица на картата на България. В 1881 г. от 332 души население 264 са староверци. Сектанският фанатизъм на това население го кара да се събира в компактни села без да се смесва с останалите други народности, език и вяра. Прадедите дошли от бреговете на Дон били 16 семейства. По-късно от Румъния идват още 60. В началото на миналия век са станали повече от 300. Всяко семейство имало по 6, 8, 10 деца. Днес е квартал на с.Айдемир. Към селото е присъединено с. Татарица през 1955г. Селото е най-голямото в България. Възниква през османското иго. Споменава се в турските документи от 1620година като Айа Тимур, а от 1675г като Айдемир, а от 1792г - Айтемир. По Букурещкия мирен договор/191Зг/ остава в румънска територия. Върнато е на България по Крайовския мирен договор/1940г/. Слято е със гр.Силистра през 1970година. През 1976година е обявено за самостоятелно село и център на община. Днес 2004г е самостоятелно кметство към община и област Силистра

Любопитни факти

Водоснабдяване
В началото е частично чрез доброволен труд през 1965година с материали от кметството. Цялото село е водоснабдено по времето на кмета Иван Кунев с държавни средства на самооблагане и средства от кметството. Канализацията в кв.;Деленки; и проектиране на ниската зона на с.Айдемир се извършва по времето на кмета Драган Георгиев. Процесът е спрян. Пълно завършване на проекта и проектирането на всички заливани улици става при кмета Дянка Велева. До 1949година до с.Айдемир се разливала р. Дунав. С дига се отводнили земите от "Сребърското езеро" до гр.Силистра. Земята става обработваема и риболовът не е единствената прехрана.

Електрифицирането - Електрифицирането на селото се извършва по времето на кмета Иван Кунев с държавни средства за времето от 1951-1952година. Първо само по главната улица е имало електрическо осветление. Инсталацията се състояла от две жици. Кабелите били обвити с плат. Днес, голяма част от селото се електрозахранва от извод "Сребърна".

Първото шосе - било по ул."София. Преди 9.IX от Силистра за Русе главното шосе било каменно.

Първи асфалт - е положен по ул."София". Пътно управление шосира главната магистрала. Предполага се, че е след 1950година. Първа подземна телефонизация е извършена по времето на кмета Драган Георгиев - 1950-1960г. Преди това е имало жични въздушни телефони.

Първото радио - обществено се е намирало в клуба на БКП. Чуто е за първи път през около 1944г.

Първи    телевизор - Бил    е    съветско    производство. Притежателите   били   учителите   като   Сава   Пенчев,   Крум Жеков, Дянка Велева, Илия Йорданов.
С интерес се гледат първенствата по футбол

Първи автомобил - лек "Москвич" - Атанас Атанасов Орлоев, Иван Мечков, Иван Неделчев. лек"Варшава" - полски - Недьо Аврамов, Петър Друмев След това бил редът на "Волга"

Първият трактор
/първата машина/ е бил/а/ съветски/а/ -ТКЗС. На името на немската марка "Щайер" е прякорът на първия шофьор Иван-Шайер.

Изтъкнати майстори
-занаятчии Петър Коев е бил коларожелезар. Той е баща на едни от кметовете-Дянка  Велева.  Неделчо Каракашев  е бил  също оларожелезар.Дъскорезница е имало в с.Айдемир - Илия Петков. Същият е бил добър майстор. Внук му също има в настоящо време дъскорезница.
Изкусният дърводелец Божан правел дурами, мебели/маси, долапи/.
Най-точният шивач носел име Пеньо, а най-добрият грънчар е бил Петър Енев.
Скулптор    -    Димитър    Нуцулов    и    занаятчия.     Дребни
дърводелски занаятчийски услуги извършва Руан Каракаша.
Петър  и   Цветанка   Вълева   извършват  стъкларски   услуги.
Семейство   Балтова  -  дърводелски  услуги.   Сава  Савов  -
художествени услуги.

Заслужили общественици

Кметове
Иван Кунев/също и секретар на ОНС/, Илия Йорданов, Ради
Йорданов,      Димо     Чингалов,      Драган      Гергие,      Дянка
Велева/пенсионер/, Владимир       Маринов/магазинер-частник/,
Сава Савов/учител в ОУ "Христо Ботев" с.Айдемир., Йорданка
Манова/директор на ЦДГ с.Айдемир/, Румен Ангелов-кмет на
с.Айдемир 2004г.
Преди 9 септември е имало неместни кметове. Пратени били
от юристи от вътрешността на страната.
Читалището "Петър Вичев" е построено с доброволен труд.
Основано е 1940година.
Читалищнипредседатели
Ради Йорданов, Драган Георгиев, Георги Карамичев

 
Copyright © 2009 Aidemir All rights reserved.
Bsilistra ForumbetBsilistra ForumbetBsilistra open-time
.